Aktualności

Zobacz co nowego zdarzyło się w Świecie Franków.

Photo by NordWood Themes

Dlaczego stwierdzenie nieważności umowy frankowej?

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego..…

Zmiana miejsca sporu

Z dniem 14 kwietnia 2023 roku, zamknęła się droga pozywania Banków w sprawach frankowych przed sądem właściwym dla siedziby Banku. Najczęściej był to Sąd Okręgowy w Warszawie...
Photo by Sylwia Bartyzel

Frankowicze nie są winni bankowi pieniędzy z tytułu opłaty za korzystanie z udzielonego kredytu

W styczniu 2020 r. zapadł precedensowy wyrok Sądu w Białymstoku w sprawie kredytu we frankach.…

Rezerwy bankowe

Ostatnie komunikaty z Banków, wskazują że przygotowują się one na lawiny pozwów związane z nieważnością umów bankowych...

Bank Raiffeisen składa apelację od wyroku w sprawie frankowej państwa Dziubaków

Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita” Raiffeisen Bank International zdecydował o złożeniu apelacji od niekorzystnego dla siebie…

Stanowisko Rzecznika Finansowego w przedmiocie wynagrodzenia banku za korzystanie z kapitału

Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu frankowego żądanie przez bank „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”…

Wyrok TSUE

Wyrok TSUE z 3 października 2019 roku C 260/18 w sprawie Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, miał szerokie konsekwencje dla rozstrzygania spraw związanych z kredytami frankowymi...

Bezskuteczny mechanizm indeksacji – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 26.07.2019 roku (sygn. akt XXV C 931/19) uznał iż Raiffeisen Bank Polska zastosował nieprawidłowe zapisy...

Photo by Gabrielle Henderson

Wiedza kredytobiorcy o ryzyku kursowym

W kilku sprawach frankowych prowadzonych przez naszą Kancelarię w latach poprzednich pojawiały się wątpliwości interpretacyjne sądów, co do tego, jaki charakter powinien mieć obowiązek banku informowania kredytobiorcy o możliwym zagrożeniu...

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowej

W ostatnich dniach ukazało się uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 roku (sygn. akt II CSK 483/18), w sprawie kredytu denominowanego zaciągniętego przez kredytobiorców w 2008 roku...

Photo by Wesley Tingey