AKTUALNOŚCI

Zmiana miejsca sporu.

Z dniem 14 kwietnia 2023 roku, zamknęła się droga pozywania Banków w sprawach frankowych przed sądem właściwym dla siedziby Banku. Najczęściej był to Sąd Okręgowy w Warszawie.

Powstały w nim specjalne wydziały frankowe, które zajmowały się wyłącznie tego typu roszczeniami konsumenckimi. Niestety ustawą nowelizującą zmienione zostały przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i zgodnie z brzmieniem art. 372 -powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej

(w tym znaczeniu powództwa frankowe) można wytoczyć przed Sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Celem ustawodawcy było odciążenie wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie, jednak czy zmiana okaże się korzystna dla frankowiczów to dopiero czas pokaże. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że co prawda w Warszawie sprawy trwają najdłużej, jednak jest w tym mieście ustabilizowana linia orzecznicza, wiadomo jakiego mniej więcej można się spodziewać wyroku, a sędziowie często oddalają niepotrzebne i przedłużające sprawę wnioski pełnomocników Banków.

Niestety w innych częściach kraju jest różnie, i bywa że najdłuższym etapem postępowania są opinie biegłych sądowych co przy obecnej linii orzeczniczej przedłuża tylko postępowanie w sprawie.