AKTUALNOŚCI

Wyrok TSUE.

Wyrok TSUE z 3 października 2019 roku C 260/18 w sprawie Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, miał szerokie konsekwencje dla rozstrzygania spraw związanych z kredytami frankowymi.

W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał wskazał, iż w sytuacji zawartych w umowie z konsumentem klauzul niedozwolonych, to właśnie klientowi Banku przysługuje w sytuacji sporu prawnego, prawo do żądania unieważnienia całej umowy.

Reasumując, Trybunał w Luksemburgu stwierdził, iż w rozumieniuart. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 jeżeli sąd krajowy (w tym przypadku Sąd Okręgowy w Warszawie), uzna że utrzymanie w mocy umowy kredytu po usunięciu zawartych w niej nieuczciwych warunków jest niemożliwe, to winien zatem ją unieważnić.

Niemniej jednak w wyroku TSUE zabrakło odniesienia do wzajemnych rozliczeń stron po unieważnieniu umowy jak również do kwestii możliwego przedawnienia roszczeń banków o wynagrodzenie z korzystanie z udzielonego kapitału. Wydaje się, że te ważkie i istotne dla „ frankowiczów” pytania będą dopiero przedmiotem kolejnych orzeczeń sądowych.